30
page-template-default,page,page-id-30,theme-stockholm,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

W jakich obszarach możemy pomóc

Zajmujemy się wszystkimi aspektami własności intelektualnej. Najczęściej nasza pomoc obejmuje

prawo autorskie i prawa pokrewne – kreatywne aspekty ip

Przygotowujemy i weryfikujemy pod kątem najpełniejszego zabezpieczenia interesów naszych Klientów umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, zgody na korzystanie z wizerunku.

Oferujemy naszym Klientom dochodzenie ich roszczeń zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym w przypadku naruszenia ich praw własności intelektualnej poprzez:

 • wystąpienie do naruszyciela z wezwaniem do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, usunięcia skutków tego naruszenia oraz zapłatę na rzecz Klienta stosownego odszkodowania,
 • prowadzenie rozmów z naruszycielem mających na celu zawarcie z nim ugody, w której zobowiąże się do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej oraz zapłaci stosowne odszkodowanie Klientowi z tytułu już dokonanych naruszeń,
 • w przypadku fiaska rozmów z naruszycielem, wystąpienie na drogę sądową w celu sądowego zwalczenia naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, a w przypadku korzystnego wyroku również jego wyegzekwowania przy pomocy komornika i sądu.

Kancelaria skupia się by na każde naruszenie praw autorskich Klientów reagować szybko i skutecznie, co powoduje wysoką efektywnością takich działań.

znaki towarowe, nazwy handlowe i inne – oznaczenia identyfikujące produkt

Pomagamy naszym Klientom w zakresie wszelkich nazw, haseł reklamowych, logotypów i innych oznaczeń identyfikujących ich przedsiębiorstwo.
W tym obszarze:
wstępną weryfikację proponowanych oznaczeń na etapie koncepcyjnym (badanie na identyczność);
przeprowadzamy badania zdolności rejestracyjnych znaków towarowych
prowadzimy postępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym w celu uzyskania prawa ochronnego
przygotowujemy i negocjujemy umowy oraz porozumienia w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców oraz związanych z ich ochroną
przeprowadzania badania IP due diligence (audyt praw własności przemysłowej) pozwalającego na uwzględnienie praw własności przemysłowej, w tym praw ochronnych na znaki towarowe, w transakcjach korporacyjnych, podziałach, fuzjach i przejęciach
doradzamy w zakresie strategii i ochrony marki oraz znaków towarowych
prowadzimy monitoring kolidujących zgłoszeń znaków towarowych
reprezentujemy podmioty w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw ochronnych na znaki towarowe
dokonujemy oceny prawidłowości korzystania z znaków towarowych, nazw i pozostałych oznaczeń m.in. w zakresie umieszczania ich na towarach lub opakowaniach, zasad oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich importu lub eksportu oraz składowania
weryfikujemy prawidłowe posługiwanie się znakiem towarowym w celu reklamy
wyceniamy prawa ochronne do znaku towarowego
sporządzamy opinie prawne dotyczące oznaczeń przedsiębiorstw

wynalazki i wzory użytkowe – techniczne aspekty ip

Działamy na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorstw pomagając przy sporządzaniu, negocjowaniu, a także analizowaniu umów związanych bezpośrednio technicznymi aspektami IP, czyli wynalazkami i wzorami użytkowymi i wzorami przemysłowymi. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami.

W zakresie wynalazków i wzorów użytkowych:

 • przygotowujemy i negocjujemy umowy oraz porozumienia w zakresie przenoszenia praw wyłączonych i praw do uzyskania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz udzielania licencji na korzystanie tych praw
 • przeprowadzamy badania IP due diligence (audyt praw własności przemysłowej) pozwalającego na uwzględnienie praw własności przemysłowej w tym patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w transakcjach korporacyjnych, podziałach, fuzjach i przejęciach
 • doradzamy w zakresie strategii i ochrony wynalazków i wzorów użytkowych w biznesie – zarządzanie portfelem IP
 • reprezentujemy podmioty w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami patentów i praw ochronnych do wzorów użytkowych oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych
 • wspieramy Klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia przysługujących im praw
 • pomagamy w ocenie poprawności korzystania z praw wyłącznych m.in. w zakresie zasad wytwarzania, oferowania, używania lub wprowadzania produktów będących przedmiotem wynalazku lub wzoru użytkowego do obrotu, ich importu lub eksportu oraz składowania
 • doradzamy w zakresie komercjalizacji praw wyłącznych

pomagamy przy dokonaniu wyceny tych praw

wzory przemysłowe i utwory architektoniczne

Pomagamy zarówno chronić utwory architektoniczne, jak i korzystać z nich zgodnie z prawem. Nasze usługi kierujemy w szczególności dla Klientów będących architektami lub inwestorami oferując im:

 • tworzenie umów o przeniesienie praw własności intelektualnej albo umów licencyjnych, negocjowanie ich postanowień w imieniu Klienta, zabezpieczając przy tym w najpełniejszy sposób jego interes, jak też weryfikację umów przedstawionych Klientom przez jego kontrahentów,
 • doradztwo w zakresie zabezpieczania praw własności intelektualnej do utworów architektonicznych,
 • pomoc w przypadku naruszeń ich praw własności intelektualnej do utworów architektonicznych zapewniając wsparcie w dochodzeniu ich roszczeń zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym poprzez:
 • wystąpienie do naruszyciela z wezwaniem do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, usunięcia skutków tego naruszenia oraz zapłatę na rzecz Klienta stosownego odszkodowania,
 • prowadzenie rozmów z naruszycielem mających na celu zawarcie z nim ugody, w której zobowiąże się do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej oraz zapłaci stosowne odszkodowanie Klientowi z tytułu już dokonanych naruszeń,
 • w przypadku fiaska rozmów z naruszycielem, wystąpienie na drogę sądową w celu sądowego zwalczenia naruszeń praw własności intelektualnej Klienta, a w przypadku korzystnego wyroku również jego wyegzekwowania przy pomocy komornika i sądu.
zwalczanie naruszeń praw własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji

Pomagamy przedsiębiorstwom funkcjonować zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, z poszanowaniem praw konsumentów oraz praw własności przemysłowej innych przedsiębiorców. Doradzamy jak chronić się przed naruszeniami praw własności przemysłowej i nieuczciwymi praktykami rynkowymi określając z jednej strony ryzyka związane z naruszeniem prawa, z drugiej strony – przygotowując opinie i wytyczne w zakresie możliwych działań wobec konkurencji.

 

W zakresie czynów nieuczciwej konkurencji zajmujemy się wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa, fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzającym w błąd oznaczeniem towarów lub usług, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwem produktów, utrudnianiem dostępu do rynku, a także nieuczciwą lub zakazaną reklamą stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji (m.in pomagamy w ocenie działań marketingowych w stosunku do produktów, których reklama jest zakazana, a także zajmujemy się oceną prawną ambush marketingu, marketingu wirusowego oraz innych działań reklamowych w ramach mediów społecznościach).

W tym obszarze:

 • reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych dotyczących naruszeń ich praw własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych,
 • analizujemy projekty biznesowe naszych Klientów pod kątem potencjalnych naruszeń konkurencji na rynku właściwym,
 • przygotowujemy umowy dotyczące zakazu konkurencji, poufności czy tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • sporządzamy, negocjujemy, weryfikujemy wzorce umów oraz regulaminy pod kątem ich zgodności z prawem konkurencji,
 • doradzamy w zleceniach typu compliance (zapewnienie zgodności dokumentów o międzynarodowym zakresie obowiązywania z przepisami polskimi i unijnymi),
 • weryfikujemy czy proponowane działania mogą być oceniane jako przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (to jest takiej, na której przesłanie odbiorca nie wyraził zgody (…) skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej (…) stanowiącej jedną z form czynów nieuczciwej konkurencji).
obrót prawami własności intelektualnej

Przygotowujemy, weryfikujemy i negocjujemy pod kątem najpełniejszego zabezpieczenia interesów naszych Klientów zarówno umowy o przeniesienie praw własności intelektualnej (w tym know-how), jak i umowy licencyjne.

 

Doradzamy przy transakcjach:

 • wniesienia praw własności intelektualnej do spółek prawa handlowego
 • zbycia przedsiębiorstw, w których skład wchodzą prawa własności intelektualnej
 • fuzji i przejęć spółek, których składnikiem majątku są prawa własności intelektualnej
 • koegzystencji praw wyłącznych na rynku
 • ustanowienia zastawu na prawach własności intelektualnej
 • dotyczących dystrybucji lub franczyzy

Przeprowadzamy badania due dilligence przedsiębiorstw w zakresie praw własności intelektualnej, by określić które z tych praw wchodzą w zakres majątku przedsiębiorstwa, jaka jest ich wartość oraz w jakich sposób mogą one być wykorzystywane.

komercjalizacja i prace badawczo-rozwojowe

W zakresie komercjalizacji wiedzy i prac badawczo – rozwojowych:

 • pomagamy w komercjalizacji wiedzy – zawieraniu umów spółek spin-off i spin-out
 • przygotowujemy i analizujemy umowy o korzystanie ze skomercjalizowanego projektu przez przedsiębiorców oraz umowy dotyczące sprzedaży projektu
 • doradzamy uczelniom wyższym, instytutom badawczym, naukowcom oraz przedsiębiorcom
 • przygotowujemy umowy konsorcjum, umowy inwestycyjne oraz umowy i regulaminy dotyczące zarządzaniem prawami do wyników badań naukowych
 • świadczymy pomoc w opracowywaniu strategii komercjalizacji prac badawczych i rozwojowych
 • wspieramy w pozyskiwaniu finansowania oraz zawieraniu umów z inwestorami.
własność intelektualna w Internecie, domeny

Pomagamy naszym Klientom zarówno chronić ich wartości niematerialne w Internecie, jak i prowadzić przez nich efektywną działalność gospodarczą przy wykorzystaniu własności intelektualnej dostępnej w Internecie. Oferujemy pomoc w zakresie:

 • przygotowania, weryfikowania oraz negocjowania umów o stworzenie stron, serwisów, portali i sklepów internetowych oraz aplikacji mobilnych
 • tworzenia regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulaminów sklepów internetowych zawierających m.in. postanowienia dotyczące ochrony własności intelektualnej Klienta,
 • wyjaśnienia zasad bezpłatnego i płatnego wykorzystania dostępnych w Internecie materiałów
 • tworzenia i prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie i w mediach społecznościowych;
 • zarządzania i obrotu własnością intelektualną w Internecie
 • zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie
 • analizy możliwości rejestracji danej nazwy jako domeny internetowej, w szczególności pod kątem naruszania praw osób trzecich
 • rejestracji domeny internetowej (przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację nazwy domeny internetowej)
 • utrzymania oraz ochrony domeny internetowej przed naruszeniami osób trzecich
 • przygotowania umów dotyczących przeniesienia praw do domen internetowych
 • sporów o domeny internetowe
prawo prasowe

Doradzamy polskim oraz zagranicznym wydawnictwom prasowym i literackim w zakresie prawnych aspektów:

 • pozyskiwania kontentu, praw do formatów gazet
 • zamieszczania reklam
 • publikowania tekstów zamówionych
 • tworzenia systemów kolportażu
 • przygotowywania umów dystrybucyjnych
 • rejestracji tytułów prasowych
 • reprezentowania wydawców w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych.

Reprezentujemy Klientów będących w sporze z wydawcami prasowymi (w tym portalami internetowymi) w przypadku naruszeń ich praw w zakresie dóbr osobistych (wizerunku, nazwiska, dobrego imienia) zarówno na etapie przedprocesowym w postaci:

 • sprostowań
 • przeprosin czy
 • zapłaty odszkodowania

jak i w dochodzeniu przed sądem odszkodowania i zadośćuczynienia.

Pomagamy także autorom w kontaktach z wydawnictwami w zakresie m.in.:

 • weryfikacji i negocjacji umów wydawniczych,
 • rozwiązywania umów wydawniczych
 • możliwości prawnych wydania książek autora w innym wydawnictwie w przypadku zakazu konkurencji obowiązującego go w innym wydawnictwie

Oferujemy również doradztwo prawne dla autorów w zakresie tzw. self-publishingu.

celne aspekty IP

Obrót nielegalnymi podrobionymi towarami stwarza zagrożenie zarówno dla producenta oryginalnego egzemplarza, jak również dla potencjalnego nabywcy. Handel i przewóz „podróbek” jest procederem na skalę światową, dlatego tak ważnym jest, aby odpowiednio zadbać o ochronę swojego biznesu także na granicy.

W ramach postępowania celnego:

 • współpracujemy z organami Służby Celnej w zakresie identyfikacji naruszeń oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony praw Klienta
 • przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie i utylizację podrobionego towaru
 • prowadzimy negocjacje w celu ugodowego zakończenia sprawy
 • reprezentujemy również naszych klientów przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej

ochrona danych osobowych

W zakresie ochrony danych osobowych (czyli danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej)  reprezentujemy zarówno osoby, których dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. w zakresie wnoszenia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych), jak i podmioty będące administratorami danych  w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (czyli „RODO„) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie:

 • przygotowania polityk bezpieczeństwa oraz tworzenia  polityk prywatności,
 • przygotowywania  i weryfikacji umów regulujących kwestie danych osobowych, w szczególności umów powierzenia przetwarzania danych oraz umów o współadministrowanie danymi osobowymi,
 • przygotowania obowiązkowej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (rejestru czynności przetwarzania danych, wykazu powierzeń przetwarzania danych, sprzeciwu administratora danych wobec podpowierzenia, rejestru naruszeń ochrony danych, polityki czystego biurka zgodnej z RODO, zawiadomienia o wycieku danych, rejestru osób, które zażądały udostępnienia swoich danych),
 • wypełniania obowiązku informacyjnego wobec  osoby, której dane są przetwarzane, przygotowanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych, klauzuli informacyjnej o prawie cofnięcia zgody, klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane dotyczą, o przekazaniu jej danych do państwa trzeciego, klauzuli informacyjnej w przypadku współadministrowania danymi, klauzuli informacyjnej o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, klauzuli informacyjnej dla pracownika, klauzuli informacyjnej dla współpracowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • ochrony wrażliwych danych osobowych
 • przygotowywanie i weryfikowanie wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz na podpowierzenie danych
 • przygotowywanie umów o świadczenie usług przez inspektora ochrony danych osobowych
 • bieżącego doradztwa odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.
ochrona dóbr osobistych

Pomagamy naszym Klientom chronić ich dobra osobiste, w szczególności dobre imię, część, imię i nazwisko, wizerunek, prawo do prywatności, renomę. Doradzamy również w jaki sposób zgodnie z prawem wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej dobra osobiste osób trzecich. Zapewniamy:

 • pomoc prawną Klientom w przypadku naruszeń dóbr osobistych, jak również w dochodzeniu przed sądem odszkodowania, zadośćuczynienia, sprostowań i przeprosin zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej
 • przygotowanie umów zabezpieczających Klienta przed naruszeniem jego dóbr osobistych w przypadku jego udziału w kampaniach reklamowych, akcjach marketingowych, produkcjach telewizyjnych i filmowych,
 • doradztwo prawne w zakresie zarządzania marką osobistą.
prywatność i cyberbezpieczeństwo

Pomagamy naszym Klientom chronić prywatność ich klientów i zapewnić cyberbezpieczeństwo powierzonych im danych osobowych poprzez:

 

 • przygotowanie polityk bezpieczeństwa oraz tworzenie  polityk prywatności
 • przygotowywanie  i weryfikację umów regulujących kwestie danych osobowych, w szczególności umów powierzenia przetwarzania danych oraz umów o współadministrowanie danymi osobowymi,
 • przygotowanie obowiązkowej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych (rejestru czynności przetwarzania danych, wykazu powierzeń przetwarzania danych, sprzeciwu administratora danych wobec podpowierzenia, rejestru naruszeń ochrony danych, polityki czystego biurka zgodnej z RODO, zawiadomienia o wycieku danych, rejestru osób, które zażądały udostępnienia swoich danych)
 • przygotowywanie i weryfikowanie wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz na podpowierzenie danych
 • wsparcie prawne w wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec  osoby, której dane są przetwarzane, przygotowanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych, klauzuli informacyjnej o prawie cofnięcia zgody, klauzuli informacyjnej dla osoby, której dane dotyczą, o przekazaniu jej danych do państwa trzeciego, klauzuli informacyjnej w przypadku współadministrowania danymi, klauzuli informacyjnej o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, klauzuli informacyjnej dla pracownika, klauzuli informacyjnej dla współpracowników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

przygotowywanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych, które wystąpiły u Klienta do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

karne aspekty własności intelektualnej

Pomagamy naszym Klientom w sprawach karnych:

 • reprezentujemy Klientów w sprawach o naruszenia ich praw autorskich, praw własności przemysłowej, ujawniania lub wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa, kopiowania produktów lub wprowadzania kopiowanych produktów do obrotu, rozpowszechnia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie
 • przygotowujemy wnioski o ściganie, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia oraz pozostałe pisma procesowego składane w toku postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej
 • inicjujemy mediacje w sprawach karnych dotyczących ochrony własności intelektualnej, pomagamy efektywnie w nich uczestniczyć i wypracować porozumienie satysfakcjonujące zarówno pokrzywdzonego, jak i sprawcę

 

.

skontaktuj się z nami jeśli chcesz skonsultować zagadnienie dotyczące własności intelektualnej, którego nie ma na liście

zapraszamy do kontaktu

Własnością intelektualną zajmujemy się od wielu lat. Nasi klienci doceniają wykonywaną przez nas pracę.

Opinie klientówKomu możemy pomóc